تلفن : 09132155277 ، 09132199226 

خاک برداری

  • Posted on:  شنبه, 06 تیر 1394 13:30

خاکبرداری عبارتست از برداشت خاک‌های محوطه، گودبرداری پی ساختمان‌ها و محل ابنیه فنی تأسیسات، برداشت خاک از منابع قرضه با وسایل، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد تأیید تا تراز و رقوم‌های خواسته شده در نقشه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های دستگاه نظارت.
قبل از انجام هرگونه عملیات خاکبرداری ، پیمانکار موظف است کروکی محل اجرای عملیات خاکبرداری را دقیقاً با حضور نمایندگان دستگاه نظارت و کارفرما، برداشت و صورت مجلس نماید و قبل از شروع عملیات خاکبرداری و با توجه به برنامه زمانبندی پروژه و نحوه اجرای کار، نوع و تعداد ماشین‌آلات خاکبرداری را به تأیید دستگاه نظارت برساند، اجرای هرگونه عملیاتخاکبرداری بدون تأیید کلی و مرحله‌ای دستگاه نظارت، به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد. شروع و تداوم عملیات خاکبرداری ، باید طبق برنامه زمانبندی پیش‌بینی شده به طور پیوسته ادامه یابد، به علاوه پس از انجام عملیات خاکبرداری در هر قسمت، باید عملیات بعدی ساختمانی، بلافاصله آغاز و به ترتیب پیش‌بینی شده در برنامه زمانی ادامه یابد. تمامی مصالح مناسب حاصل از گودبرداری و خاکبرداری ، باید پس از تأیید دستگاه نظارت و عنداللزوم پس از تأیید آزمایشگاه معتبر و مورد تأیید کارفرما به مصرف خاکریزی‌ها برسد.
پس از خاکبرداری مصالح نامناسب، باید از محل کارگاه خارج و با نظر دستگاه نظارت در محل‌های مناسب تخلیه و به شکل مورد قبول، پخش و رگلاژ شود. در صورت وجود آب‌های زیرزمینی یا آب‌های روان سطحی، عملیات خاکبرداری باید همواره با زه‌کشی و حفاظت بدنه و جدار گود، به شرح مندرج در این فصل، به طور همزمان انجام گردد. دستگاه نظارت می‌تواند هنگام بارندگی شدید یا مواقع اضطراری به منظور حفاظت عملیات، کارهای اجرایی خاکبرداری را متوقف نماید.
حفاظت و حراست تأسیسات موجود در خاکبرداری
هنگام عملیات اجرایی خاکبرداری پیمانکار موظف است از تأسیسات و ابنیه فنی موجود در محل پروژه، بجز آنچه که تخریب آن در شرایط خصوصی پیمان یا نقشه‌های اجرایی پیش‌بینی شده، نظیر ساختمان‌ها، تأسیسات جدید، لوله‌های آب و گاز و نفت، کابل‌های برق، تلفن، تأسیسات، ابنیه تاریخی و نظامی مجاور، حفاظت و حراست نماید، به نحوی‌ که هیچ گونه آسیب و صدمه‌ای به آن‌ها در زمان خاکبرداری وارد نیاید. تغییر و دخل و تصرف در موارد فوق به هیچ وجه مجاز نبوده و در این موارد کار باید با تأیید قبلی دستگاه نظارت و بسته به مورد با هماهنگی و تأییدات کارفرما و مقامات ذ‌یصلاح صورت پذیرد.
خاکبرداری:خاکبرداری ساختمان عملیات برداشت خاک‌های محوطه و گود برداری پی ساختمان‌ها و محل ساخت و سازی تاسیسات فنی است. خاکبرداری و گود برداری ساختمان معمولاً با هم آورده می‌شوند و در قراردادهای خاکبرداری حتماً گود برداری استفاده می‌شود. خاکبرداری و گودبرداری و عملیات بارگیری و حمل خاک محل احداث ساختمان جزو فعالیت‌های ساختمانی به حساب می‌آیند.
کروکی ساختمان و خاکبرداری
برای خاکبرداری ساختمان، لازم است که کروکی ساختمان برای پیمانکار ترسیم کند. معمولاً تنظیم کروکی محل برای خاکبرداری با حضور نماینده هر دو طرف صورت می‌گیرد. زمان بندی خاک برداری و گود برداری و بارگیری و حمل خاک در همان جلسه اول صحبت می‌شود. خاکبرداری باید طبق برنامه از قبل تنظیم شده انجام شود تا مشکلی برای عملیات‌های بعدی ساختمان ایجاد نشود. زمان بندی خاکبرداری شامل تامین ماشین آلات مناسب خاکبرداری و حمل خاک نیز می‌شود. معمولاً تامین ماشین الات خاکبرداری و گودبرداری به عهده پیمانکار است.
بعد از خاکبرداری و گودبرداری
پس از خاکبرداری باید مصالح نامناسب از محل کارگاه خارج شوند. در صورت وجود آب‌های زیرزمینی یا آب‌های روان سطحی، عملیات خاکبرداری باید با زه کشی و حفاظت بنده و جدار گود به طور همزمان انجام شود. این مسائل امنیتی در بهای قرارداد نقش دارند و حتماً در قرارداد خاکبرداری ذکر می‌شود.
امنیت خاکبرداری
همیشه باید در نظر داشت در هنگام عملیات خاکبرداری ، حفظ و نگهداری از تاسیسات و ساختمان‌های فنی که در محل پروژه وجود دارند بر عهده پیمانکار خاکبرداری است. بنابراین نقشه ساختمان‌های اطراف، لوله‌های اب و گاز و سیم کشی‌ها باید در اختیار پیمانکار خاکبرداری باشد که حین عملیات خاکبرداری آسیبی به آنها وارد نشود.

بازدید 21489 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 17 تیر 1394 12:07